top of page
ADHD coaching bij ADHD Masters

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ADHD Masters

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met PuurBlaauw (waar ADHD Masters en Bas den Blaauwen andere handelsnamen onder Puurblaauw Holding onderdeel van zijn) en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Bedrijfsomschrijving

ADHD Masters is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, training, advies, scholing en loopbaanbegeleiding.

disclaimer Site: 

Deze website is nog volop in ontwikkeling, het kan voorkomen dat er iets nog niet klopt of werkt. 

 
Coaching door ADHD masters coach

Sommige coaches zijn aangesloten bij ADHD masters middels een regeling dat ADHD masters de office werkzaamheden tot zich neemt. Dat wil zeggen dat de facturatie en clientverspreiding gaat via bedrijf ADHD masters. Zij bedrijven hun dienst onder de naam ADHD Masters. Voor coaching van deze coaches gelden de volgende voorwaarden. 

Afspraken en kosten individuele coaching

Individuele coaching start altijd met een kennismakingsgesprek tenzij anders overeengekomen. Door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier wordt een coachrelatie geacht te zijn aangegaan. Coaching wordt tegen het geldende uurtarief van de coach achteraf gefactureerd of vooraf voldaan via de website of app. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak is ADHD Masters gerechtigd de consult kosten in rekening te brengen.

Gezondheid

Indien de client problemen heeft met de gezondheid en/of minder valide is dient de client dit op voorhand kenbaar te maken tijdens of indien nodig vóór het kennismakingsgesprek. De coach(persoon), alsmede ADHD Masters (bedrijf), zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel welke de client oploopt voor, tijdens of na een coachgesprek veroorzaakt door deze beperking, ziekte, stoornis of aandoening. De client draagt zelf de verantwoordelijkheid zijn of haar beperking duidelijk te communiceren aan de coach alsmede de grezen daarvan te bewaken. Wanneer de coach een advies geeft (bijvoorbeeld even rust nemen voordat er weer wordt auto gereden omdat er wat verwarring of een lichamelijke reactie kan optreden, of iets van die aard) is het de verantwoordelijkheid van de client dat zo een advies wordt opgevolgd. 

 

Grenzen

Indien een client de coach of trainer bewust schade toebrengt of de gezondheid in gevaar brengt, hetzij mentaal of fysiek,  heeft ADHD Masters het recht deze deelnemer niet meer toe te laten in de coaching en online groepen. De deelnemer heeft dan geen recht meer op teruggave van de gemaakte kosten aan de coaching, zelfs als dit een pakket betreft. Dit geld ook voor exessief berichten sturen naar een coach, trainer of deelnemer of gedrag waar een andere grens overgaan wordt waar duidelijk aangegeven is te stoppen. 

Betaling

Betaling kan plaatsvinden op de volgende wijze: Door overmaking na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken (14 dagen) houdt PuurBlaauw zich het recht voor incassokosten in rekening te brengen aan de niet-betalende client.

Betalingsvoorwaarden

 • a) Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met de client.

 • b) Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

 • c) Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Prijzen en offertes

 • a) Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

 • b) De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 • c) Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 • d) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

 • e) Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering. 

 

Coach pakketvoorwaarden

Wanneer een pakket door de client wordt afgenomen is dit pakket 1 jaar geldig. De startdatum is de opmaakdatum van de factuur voor het pakket of de aankoopdatum van het pakket door de client. Wanneer er overmacht of andere zaken in het spel zijn waardoor er niet aan deze termijn gehouden kan worden dient de client PuurBlaauw tijdig op de hoogte te stellen en te vragen om overleg. ADHD Masters heeft het recht om een dergelijk veroek om verlening van het tijdvak van het pakket te weigeren. Tegelijkertijd zal ADHD Masters, voor zover mogelijk, mede zorg dragen voor een afwikkeling van het pakket binnen het genoemde tijdvak. Uiteindelijk is de client zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de sessies binnen het pakket. Wanneer gedurende het traject de coach of de client niet live beschikbaar is, hetzij door emigratie of andere reden dat er grote afstand is, kan het aangekochte traject online voortgezet worden. Bij de aanschaf van een pakket zijn er extra's zoals toegang tot een online leeromgeving. Deze diensten zijn extra en geen garantie. De afnemer heeft door het afnemen van een pakket of andere dienst geen absoluut recht tot nieuwe content of mogelijkheden welke als extra wordt beschreven. Onder extra verstaan we: video's, leeromgeving, groepen en fora alsmede alles dat geen coaching betreft. 

Coaching door coach aangesloten bij ADHD masters

Wanneer een coach aangesloten is bij ADHD masters, maar opereert vanuit eigen bedrijfsnaam, worden alle algemene voorwaarden van deze coach van toepassing zodra het contactformulier is ingevuld door de client. De client is zelf verantwoordelijk deze op te vragen indien gewenst.  De client ontvangt dan de facturen van deze coach en voldoet aan de betaalverplichtingen zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van deze coach.

Masterclasses, workshops, trainingen en opleidingen

Gezondheid

Indien de client problemen heeft met de gezondheid en/of minder valide is dient de client dit op voorhand kenbaar te maken tijdens of indien nodig vóór of bij de aanmelding. De trainer(persoon), alsmede ADHD Masters (bedrijf), zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel welke de deelnemer oploopt voor, tijdens of na een training veroorzaakt door deze beperking, ziekte, stoornis of aandoening. De client draagt zelf de verantwoordelijkheid zijn of haar beperking duidelijk te communiceren aan de trainers alsmede de grezen daarvan te bewaken. Wanneer de coach of trainer een advies geeft (bijvoorbeeld even gaan zitten of juist bewegen voordat er verder wordt gegaan) is het de verantwoordelijkheid van de client dat zo een advies wordt opgevolgd.

Grenzen

Indien een deelnemer een andere deelnemer of trainer bewust schade toebrengt of de gezondheid in gevaar brengt, hetzij mentaal of fysiek,  heeft ADHD Masters het recht deze deelnemer niet meer toe te laten in de groep en training. De deelnemer heeft dan geen recht meer op teruggave van de gemaakte kosten aan de training. Dit geld ook voor exessief berichten sturen naar een coach, trainer of deelnemer of gedrag waar een andere grens overgaan wordt waar duidelijk aangegeven is te stoppen. 

Tickets voor online masterclasses

Je kunt jezelf enkel via de website aanmelden voor een masterclass door een 'ticket' te kopen. Wanneer er is betaald krijg je in jouw mailbox een link voor deelname aan een online vergadering. Wij gebruiken meestal Zoom. Tickets zijn niet retourneerbaar , vervangbaar, verrekenbaar of overdraagbaar naar een andere persoon of workshop. Om onszelf te beschermen tegen onnodig veel administratie en jou een stok achter de deur te geven om écht aanwezig te zijn wordt er geen resistutie gegeven op tickets.Tevens kost dit ons dan extra geld. De koper van de tickets is zelf verantwoordelijk om te kijken of het in de kopers planning past en of de koper opdaagd.  

Training: prijzen. offertes en trainingen aan bedrijven

 • a) Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

 • b) De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 • c) Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 • d) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

 • e) Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

Annulering trainingen en workshops

Het maken van een passende training vergt voorbereiding en aandacht. Wanneer een geplande training niet doorgaat waar ADHD masters middels een schriftelijke overeenkomst is aangenomen als opdrachtnemer, handteren wij een annulerings tarief.

Wanneer er 30 dagen of korter voor de training start wordt geannuleerd, brengen wij 25% van de geoffereerde som in rekening aan de geoffereerde partij. Bij 14 dagen of minder rekenen we 50%. Het gehele bedrag wordt in rekening gebracht wanneer er 1 dag van te voren of op de trainingsdag zelf wordt geannuleerd. uitzonderingen kunnen worden gemaakt in goed overleg met ADHD Masters.

Opnamen trainingen en workshops

ADHD masters kan er voor kiezen een online of live workshop of training op te nemen als video opname. De doeleinden van deze opnamen zijn: het verbeteren van onze workshops en het verder distruberen van de gegeven kennis. Dit kan zijn als teaser op social media of als online workshop om later terug te kunnen kijken.  Hierbij worden er geen beelden van deelnemers getoont. 

Tarieven
Op de site stonden vooralsnog vaste tarieven. Per 15 februari 2024 zijn er geen vaste tarieven meer voor coaching bij ADHD Masters. Dat wil zeggen dat iedere aangesloten coach, op welke manier dan ook, zijn of haar eigen markcomforme tarieven bepaalt. De klant klan het tarief van een betreffende coach opvragen via het contactformulier op de persoonlijke pagina, of tijdens een kennismaking. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te weten wat de tarieven zijn en de verantwoordelijkheid van de betreffende coach om de juiste tarieven te communiceren.  
ADHD Masters community

Om aan te sluiten bij de ADHD Masters community dien je in te loggen. Je kunt dan o.a. reageren op blogs, vlogs fora, berichten en profielen van anderen. Chatten met elkaar kan ook.

Er dient fantsoenlijk met elkaar om gegaan te worden binnen de community. o.a. Respect, gelijkwaardigheid, vrijheid en inclusie zijn belangrijke waarden binnen de ADHD Masters community.  

Wanneer wij een klacht ontvangen van een gebruiker over het gedrag van een deelnemer richting de gebruiker kan ADHD Masters het gedrag van de beklaagde nakijken, volgen en indien nodig de beklaagde verwijderen uit de community. Bij grensoverschrijdend online gedrag kunnen wij deze persoon ook verwijderen uit een opleiding zoals gesteld bij 'grenzen'.

Cadeaubonnen

Om anderen een zetje te geven om aan zichzelf te gaan werken hebben wij e- cadeaubonnen. Deze zijn 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Wanneer aan het einde van het loopjaar een workshop wordt geboekt en betaald  welke in een volgend jaar valt geld de cadeaubon nog steeds. Wordt de training geboekt na de vervaldatum van de cadeaubon is de bon niet meer geldig. Deze zijn enkel bij een online betaling via de betaalpagina te gebruiken. Wanneer de bon niet naar behoren werkt of er een ander probleem is kun je contact opnemen met contact@adhdmasters.nl. Ben je de cadeaubon kwijt en heb je ook de code niet meer, dan is dit niet meer terug te halen.

Algemeen vervolg

Aanpassing kosten

ADHD Masters behoudt zich het recht voor de coaching-tarieven en de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd of bijvoorbeeld de praktijkhuur hoger wordt. Ook behoudt ADHD Masters zich het recht voor de coaching tarieven en de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien de nieuwe tarieven beter bij de markt of geleverde dienst past. Een verandering van de tarieven worden indien mogelijk mondeling medegedeeld maar altijd gecommuniceerd via de website en middels de facturatiemailing. 

 

Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de client/deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de client/deelnemer/ betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer. 

 

Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan deze schriftelijk worden ingediend per e-mail. Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14 dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard. Wij streven naar een prettige afhandeling voor beide partijen.  Wanneer de coach opereert vanuit zijn/haar eigen bedrijfsnaam wordt de klacht doorgezet naar de betreffende coach.

E-mail adres:

contact@adhdmasters.nl

Persoonsgegevens

ADHD Masters gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacy protocol en cookie statement.

bottom of page